Home Info School Exchange Albums

  • 2018年小學友校足球邀請賽
  • 屯門官立小學 27-11-2018
  • 宣道會葉紹蔭紀念小學 26-11-2018
  • 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 14-4-2018
  • 台山商會學校 11-4-2018
  • 劉皇發夫人小學 10-4-2018
  • 屯門官立小學 28-3-2018
  • 梁黃蕙芳紀念學校stem 19-3-2018
  • 友校小學女子排球賽 6-3-2018